Sinh Tố Osterberg

Sinh Tố Osterberg Chanh Dây

105,000 đ

Mã SP: OS 1

Sinh Tố Osterberg Phúc Bồn Tử

105,000 đ

Mã SP: OS 2

Sinh Tố Osterberg Việt Quốc

125,000 đ

Mã SP: OS 3

Sinh Tố Osterberg Đào

95,000 đ

Mã SP: OS 4

Sinh Tố Osterberg Kiwi

112,000 đ

Mã SP: OS 5

Sinh Tố Osterberg Xoài

105,000 đ

Mã SP: OS 6

Sinh Tố Osterberg Dâu

110,000 đ

Mã SP: OS 7